shigeta shigeta
  • Takarazuka, Hyogo
  • Takarazuka, Hyogo
  • 市議会議員 At Takarazuka, Hyōgo
  • Waseda University - 政治経済学部
  • 兵庫県立宝塚高等学校 - Takarazuka, Hyogo

Public Records

Arrest Records

Scroll