portia smith
Female
Bio

Portia Kibble Smith lives in Kansas City, Kansas. Portia is related to Portia A Smith, Daniel L Smith, Karen L Smith, Leon L Smith, Theophlis S Smith, Rochell Smith, Poultria Smith, Theoplis Smith and Poultry Smith.

Relatives

Scroll