portia smith
Female

Comments

Bio

Portia Kibble Smith lives in Kansas City, Kansas. Portia A Smith, Daniel L Smith, Karen L Smith, Leon L Smith, Theophlis S Smith, Rochell Smith, Poultria Smith, Theoplis Smith and Poultry Smith are in Portia's family.

Relatives

Scroll